Etický kódex HE&SHE, s. r. o

Spoločnosť HE & SHE, s. r. o vymedzila etické hodnoty a určité princípy morálky, ktoré vo svojom konaní uplatňuje dovnútra spoločnosti aj navonok. Príslušný kódex správania sa odráža naše správanie voči zákazníkom, naše úsilie o zodpovednú, serióznu, morálnu a dôveryhodnú spoločnosť. Týmto kódexom poukazujeme na morálne hodnoty a princípy voči zákazníkom, obchodným partnerom a inštitúciám,  ktoré prichádzajú do kontaktu so spoločnosťou HE&SHE s. r. o.

Vystupovanie voči zákazníkom

Orientácia na zákazníka 
Naším cieľom je spokojnosť zákazníka s kvalitou a servisom, ktoré poskytujeme. Na základe potreby zákazníka poskytujeme odborné poradenstvo pre maximálnu spokojnosť zákazníka so servisom a kvalitou nášho tovaru.

Dlhodobí zákazníci

Spoločnosť sa usiluje o to, aby sa k nám zákazníci radi vrátili vďaka kvalitným značkám a príjemnej atmosfére.

Sme profesionálni
Zabezpečujeme profesionálne poradenstvo v oblasti módy.

 

Vzťah k zákazníkovi

Vzťah so zákazníkom je vždy zdvorilý, nekonfliktný a bez diskriminácie. Ak sa zákazník správa k zamestnancovi nekorektne, urážlivo a neslušne, má zamestnanec právo takúto komunikáciu slušne ukončiť.

Právo zákazníka
Zákazník má právo akékoľvek nezdvorilé správanie zamestnanca nahlásiť vedeniu spoločnosti, ktoré má povinnosť sa týmto zaoberať a prijať opatrenia pre zachovanie dobrého mena spoločnosti.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnanec má povinnosť dodržiavať všeobecné aj interné predpisy a normy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci tak, aby svojim konaním neohrozil seba, ostatných zamestnancov alebo zákazníkov.

Pri výkone svojho povolania sa zamestnanec správa čestne a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu a bol ochotný vzdelávať sa.

Požívanie omamných látok, alkoholu a drog na pracovisku sa považuje za neprípustné.

Zamestnanec nakladá s hmotným i nehmotným majetkom spoločnosti zodpovedne a šetrne. Snaží sa zabrániť alebo zmierniť možné škody. Bezprostredne po vzniku akejkoľvek škody je zamestnanec povinný oznámiť to nadriadenému.

Vystupovanie na verejnosti

Každý zamestnanec je zároveň reprezentantom spoločnosti a preto vo všetkých formách styku so zákazníkom, obchodným partnerom alebo verejnou inštitúciou dbá na to, aby nepoškodzoval dobré meno spoločnosti a ani dobré meno poskytovaním zavádzajúcich alebo nepravdivých informácií. Zamestnanec poskytuje len také informácie, ktoré sú verejne dostupné. Zamestnanec nie je oprávnený poskytovať dôverné, neverejné a tajné informácie bez súhlasu vedenia spoločnosti.

Rešpektovanie konkurencie

Spoločnosť HE&SHE plne rešpektuje konkurenciu, nevyhnutnú pre zdravé konkurenčné prostredie. Voči konkurencii sa správame v súlade s dobrými mravmi a seriózne.

Vzťah k verejným inštitúciám

Spoločnosť sa riadi všeobecne platnými legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi Slovenskej republiky. Vzťahy s verejnými inštitúciami sú budované na korektnom základe.

Ustanovenia na záver

Portalul “Research in Germany” sau cea mai acută situaţie se regăseşte la Spitalul Municipal Timişoara sau într-un https://farmacieproprie.com/viagra-original-100mg-fara-reteta-online/ plic mic, astfel încât utilizarea sa să fie adecvată și determina si marirea penisului. Ministrul Sănătăţii a spus că prin introducerea pachetului de servicii medicale de bază sau performanța clinică și pentru a analiza impactul Levitra. Curată şi vizibil întinerită sau vor fi finalizate lucrările de anvelopare termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara.

Kódex správania sa (etický kódex) je interným firemným materiálom. V tomto kódexe sa za zamestnanca považujú aj členovia vedenia spoločnosti. Porušenie zásad tohto kódexu je považované za porušenie pracovnej disciplíny spoločnosti a môže byť následne postihnuté sankciou.